شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

قلمدون

قلمدون
*همسر جانباز اعصاب و روان که در ابتداي گفت وگو برايمان خيلي ساده و بي تکلف مي گويد که همين چند روز پيش بود که با بد شدن حال همسرش، صورتش کبود شده! اما نه تنها از اين ازدواج بعد از گذشت بيش از ده سال رضايت دارد بلکه هر روز عاشق تر است و خدا را به خاطر داشتن زندگي خوبش شکرگذار است . *
قلمدون
* سلام استاد * @};-
تسبیح دیجیتال
قلمدون
رتبه 32
81 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top