شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

قلمدون

+ *فتنه گري تازه فائزه هاشمي با تخطئه ديدگاه امام خميني در حوزه زنان! آنچه که به فائزه هاشمي اينگونه اجازه مي دهد بر شخصيت بزرگ از جهان تشيع، مرجع عالي قدر و ولي فقيه، گستاخي کند، تربيت غيرديني و نگاه کينه توزانه اش به مباني انقلاب اسلامي و بنيانگذارش است که اگر آيت الله مي توانست و مي خواست مقابل اينگونه اقدامات دخترش را بگيرد امروز شاهد اين گونه لجن پراکني هاي او نبوديم.
هما بانو
چقدر اين موجود نفرت انگيزه !!!
قلمدون
اما بدتر از اين بي توجهي آيت الله به تربيت ديني دخترش، سکوت خانواده امام خميني(ره) در برابر اين توهين هاست که با توجه به حال و روز توليت حرم مطهر امام خميني (ره) توقع بسيار زيادي است.
قلمدون
اينکه چرا مسئولين دولت در برابر اين دست فتنه گري ها و بي بندوباري هاي گفتاري شما سکوت اختيار کرده و شايد به حداقل اقدامات بسنده مي کنند! جاي مطالبه گري دارد ، مخصوصا اينکه در چهل سالگي انقلاب اسلامي اين دست صحبت هاي فتنه گرانه مي تواند آغاز فتنه اي ديگر از سوي فتنه گري شناخته شده باشد.
قلمدون
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} بله واقعا . البته نيمه پر ليوان لجن پراکني هاي زيادش، پرده برداري هاي متواتر از شخصيت خانوادگي، خاندان آيت الله هست.
از خاندان مرحوم مغروق در استخر فرح (هاشمي رفسنجاني) بدي، شرُ و نکبت مي بارد.
درب کنسرو بازکن برقی
قلمدون
رتبه 31
81 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله دي ماه
vertical_align_top