شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

قلمدون

رهگذر تنها...
ديروز 1:16 صبح
قلمدون
آنچه در اين مسير مشخص است و نمي توان نسبت به آن چشم پوشي داشت نقش زنان در پيشبرد اهداف حمايت از کالاي ايراني وبالتبع رونق توليد است . زنان به عنوان مديران اقتصادي و فرهنگي خانواده با توجه به نقش مهم خود در پيشبرد اهداف کلان اقتصاد مقاومتي مورد هجمه فکري دشمنان نظام که درصدد تضعيف نظام جمهوري اسلامي ايران و در نهايت براندازي اين نظام مقدس هستند قرار دارند.
قلمدون
پس يکي از مهم ترين حلقه هاي کشف شده که به اندازه کافي مورد توجه قرار گرفته نشده است، بحث فرهنگي و نگاه ويژه به تربيت فکري زنان به سمت استفاده و حمايت از کالاي ايراني و توليدات داخلي است چيزي که باعث افزايش تقاضا و رونق توليد مي شود.
تسبیح دیجیتال
قلمدون
رتبه 30
80 برگزیده
1280 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top