شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

قلمدون

اينکه وزير آموزش و پرورش گفته؛ در مقابل اجرا سند 2030 مي ايستد، يعني بالاتر از وزير، که آن سند ننگين را امضاء و دستور اجرا داده بدنبال تحقق آن در آموزش و پرورش است و لذا منشاء انتشار، فيلمهاي رقاصي دختران و پسران، آنهم بعد از موضعگيري رهبري، در رده بالاتر از وزير بوده است، زيرا فيلمهاي تهيه شده 3 دقيقه‌اي، از نشاط(رقص) دانش آموزان، بر اساس دستور مقام بالاتر از وزير بوده است!
تسبیح دیجیتال
قلمدون
رتبه 31
81 برگزیده
1294 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top