شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

قلمدون

قلمدون
اگر مولاوردي شناخت کافي از زنان ايراني و مطالباتشان ندارد، بصيرت لازم براي مقايسه درست وضعيت زنان ايراني و عربستان ندارد،آنقدر تفکر انقلابي در وجودش نيست که رشد زن ايراني را در عرصه هاي مختلف بعد از پيروزي انقلاب اسلامي درک کند،آنقدر روحيه جهادي در وجودش نيست که در برابر جنگ نرم دشمن بايستد و از جايگاه زن ايراني دفاع نمايد حداقل سکوت کرده تا در جبهه دشمن هم سنگر افرادي چون مصي علينژاد قرار نگيرد.
هايدي
عقلشون رو زنگار گرفته بدبختا
مولاوردي و امثال ايشان در احزاب افساد طلب، مأمور پروژه‌هاي خائنانه غرب و گرا دادن بر عليه انقلاب اسلامي به سازمانهاي حقوق بشري هستند، لذا افسار جماعت فمينيسم ايراني، بدست روباه پير و غرب است و گرنه احمقاي جهان هم اراجيف ايشان را در خصوص زنان عربستاني باور ندارند.
چراغ جادو
قلمدون
رتبه 31
81 برگزیده
1294 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top