شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

قلمدون

+ روز خبرنگار مبارک اساتيد گلم، که مي دونم تعدادي از شما عزيزان در اين فضا هستند: آقا کريم باباخانيان (روزنامه رسالت ) خانم اعظم سادات ناصري (روزنامه کيهان) عليرضا اسماعيلي (خبرگزاري فارس ) * @};- دوستتان دارم، پاينده باشيد و خدا قوت@};- * اساتيدي که آسماني شدند استاد داوود قرانوش ( روزنامه کيهان ) استاد سمناري ( دانشکده خبر صدا و سيما) يادتان گرامي باد @};-
قلمدون
.
چراغ جادو
قلمدون
رتبه 31
81 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله دي ماه
vertical_align_top